capçalera documentació

Documentació

Anuncis oficials

Assignacions per assistència als òrgans col·legiats

Normativa

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic

Reglaments de serveis

Reglaments del servei públic de tractament de residus

Reglament que regula la prestació del servei de tractament de residus, aplicable al residus amb destinació al parc ambiental de bufalvent

Reglament del servei públic de tractament de residus orgànics

Reglament que regula el servei de tractament de residus irgànic, aplicable als residus qamb destinació a la planta de compostatge

Reglament del servei públic comarcal de deixalleries del Consorci Reglament del servei de recollida de la fracció resta i la form

Funcionament del consorci

Estatuts del Consorci

Estatuts del Consorci que en regulen el seu funcionament: competències, òrgans de govern, etc.

Memòria d'activitat 2019

Control intern de la gestió econòmica

Guía bàsica del control intern Instruccions de control intern de la gestió econòmica Guia bàsica del control intern

Borses de treball del Consorci del Bages per a la gestió de residus

TÈCNIC/A SECRETARIA: Bases de la convocatòria per a una plaça de tècnic de secretaria TÈCNIC/A SECRETARIA: Anunci de l'esmena d'errors en el llistat provisional d'admesos i exclosos TÈCNIC/A SUPORT RECOLLIDES: Bases per a la convocatòria d'una plaça de tècnic mig de suport als serveis de recollida TÈCNIC/A SECRETARIA: Anunci llistat admesos definitiu, composició tribunal i convocatòria de proves EDUCADOR/A AMBIENTAL: Anunci dels resultats de l'entrevista, el concurs i els totals TÈCNIC/A SUPORT RECOLLIDES: Anunci del llistat provisional d'admesos i exclosos TÈCNIC/A SECRETARIA: Anunci resultats prova coneixement i convocatòria entrevistes competencials TÈCNIC/A SECRETARIA: Anunci dels resultats de l'entrevista, dels mèrits i resultats finals. TÈCNIC/A SUPORT RECOLLIDES: Anunci llistat admesos definitiu, composició tribunal i convocatòria proves TÈCNIC/A SUPORT RECOLLIDES: Anunci resultats prova coneixement i convocatòria entrevistes TÈCNIC/A SUPORT RECOLLIDES: Anunci dels resultats de l'entrevista, mèrtis i totals