La recollida selectiva passa del 29% al 73% si s’utilitzen models de recollida d’alt rendiment

16 de febrer de 2020

Amb el model tradicional de recollida -contenidors al carrer d'aportació voluntària- els municipis consorciats, Bages i part del Moianès, aconsegueixen un 29% de recollida selectiva, és a dir, només el 29% dels residus que generem són separats a casa i dipositats al seu contenidor corresponent perquè es puguin reciclar i convertir-se en nous materials. En canvi, els municipis que utilitzen models de recollida d'alt rendiment (porta a porta o contenidors tancats amb identificació d’usuari) aconsegueixen augmentar aquest percentatge fins a un espectacular 73% de recollida selectiva.

De mitjana, els municipis consorciats, on conviuen els diferents models de recollida, tenen un índex de selectiva del 36%, una xifra que es preveu que augmenti a mig termini perquè hi ha diferents Ajuntaments que tenen previst posar en marxa models d’alt rendiment.

Les diferències més importants entre l’aportació voluntària i els sistemes d’alt rendiment es troben en els resultats de recollida de la fracció resta (la que arriba al dipòsit i no es pot reciclar), que en el model d’aportació voluntària suposa un 71% de tot el que es recull, mentre que aquesta xifra baixa fins al 27% en els models d'alt rendiment; i en la fracció orgànica, que passa de l'11% al 36%. En la resta de fraccions també hi ha un augment de la selectiva: mentre que en el model tradicional paper, vidre i envasos són un 6% cada un del total recollit, en els municipis amb models d’alt rendiment el vidre i el paper són un 10%, i els envasos, un 17%.

Cubell airejat i bossa compostable per a la separació de la fracció orgànica
Cubell airejat i bossa compostable per a la separació de la fracció orgànica