Perfil del contractant

Perfil de contractant del Consorci del Bages

L’article 42 de la LLei 30/2007, del 30 d’octubre dels contractes del sector públic, configura el perfil del contractant com a instrument de transparència i accés públic a l’activitat contractual dels òrgans de contractació del sector públic. De forma preceptiva el perfil del contractant recull la informació relativa a licitacions, adjudicacions provisionals i als acords o resolucions pels quals s’eleven aquestes a definitives.

El perfil del contractant és el mitjà de difusió de les licitacions municipals de contractes d’obra de valor estimat superior a 200.000 euros, i per a la resta de contractes municipals superiors a 60.000. Així mateix, és un medi de difusió pública dels resultats dels procediments de contractació d’obres de valor estimat superior a 50.000 euros i per a la resta de contractes superiors a 18.000 euros.

Els interessats en participar o conèixer l’activitat contractual del Consorci podeu accedir a l’enllaç que hi ha a la part inferior. Allà hi trobareu els documents contractuals necessaris com són els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre el procediment concret, com els terminis de presentació o l’estat de situació de l’expedient. Així mateix s’informa sobre les dades del contracte per tenir major informació.