Consorci del Bages per a la gestió de residus

Sol·licitud d'entrada de residus

Les sol·licituds d'usuari tindràn una vigència de 5 anys.

Dades de l'usuari
Dades del productor del residu
En el cas de residus amb destinació al DCR, les empreses amb domicili fiscal fora de la comarca del Bages, hauran d'aportar juntament amb la sol·licitud una còpia de la llicència d'obres o activitat atorgada pel municipi del Bages de la qual procediran els residus objecte d'aquesta sol·licitud.
Tipus de productor

Dades del residu
Segons el Decret 93/1999 i el Reial Decret 180/2015 és necessari realitzar una notificació prèvia, a més del full de seguiment (FS) per al transport de residus en quantitats superiors a 1 tona ( a excepció dels serveis municipals de recollida de residus). Per a quantitats inferiors a 1 tona la documentació necessària serà un document d’identificació (DI).
L'empresa productora del residu amb NIF declara que:
Perquè el residu sigui acceptat cal marcar totes les opcions.Perillositat del residu
Dades a complimentar pel consorci